O kurzu

Základní informace 

 

Termín

zimní semestr: 21. 9. 2020 – 11. 12. 2020 (přihlášení do 21. 8. 2020) 

Rozvrh

každý den od 9.00 do 12.30 (časové pásmo UTC+2, od 25.10. 2020 UTC+1) 

Místo výuky

online (kombinace synchronní a asynchronní výuky) 

výuková platforma: zoom + moodle

Cena

30 000 CZK (platba do 21. 8. 2020) 

Jazykové úrovně

začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2)středně pokročilí (B1) 

Studijní skupiny

max. 15 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě online rozřazovacího testu a online pohovoru) 

Počet vyučovacích hodin (VH)

240 VH za semestr, 1 VH = 45 minut  

12 VH synchronní výuky + 8 VH asynchronní výuky týdně

Kurzovné zahrnuje: 

 • 240 VH výuky  
 • Individuální fonetické lekce (součástí výuky) 
 • Certifikované zkoušky s licencí ALTE a příprava na ně 
 • Elektronické studijní materiály 
 • 60 minut týdně možnost konzultace s lektory  
 • Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu 

Organizační a GDPR podmínky 

ke stažení zde

Docházka:  

Povinná účast online synchronní výuce a splnění úkolů v asynchronní výuce v daném termínu.  

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do začátku synchronní lekce, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu. 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. Pokud je student neklasifikován v jednom a více kurzech, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického koordinátora programu. 

V případě 4 neomluvených absencí v synchronní výuce(1 absence = 90 minut)je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného kurzu 
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) ze všech kurzů 

 

Krátkodobé absence (1-2dny)  ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny)  -> Hlásí se administrátorovi programu 

 

Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr každého semestru studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali. 

Struktura hodnocení: 

výborně  velmi dobře  dobře  nedostatečně  neklasifikován 
A  A-  B  B-  C  D  N 
100-
90 %
1 
80-
89 %
1,5 
70-
79 %
2 
60-
69 %
2,5 
50-
59 %
3 
<50 %
4 
absence >30 % 

 

 Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku s licencí ALTE (úrovně A2, B1 a B2) 

Pozdní nástup do programu 

Do semestru se můžete připojit maximálně 4 týdny od oficiálního začátku programu (po testu a pohovoru a při dostatečné kapacitě kurzu). 

 

Rámcové studijní plány 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů. 

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 a A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem: 

Název předmětu  Týdenní počet vyučovacích hodin 
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika))  10 
Poslech a výslovnost  2 
Čtení   2 
Písemné vyjadřování  2 
 Konverzace a rozvoj slovní zásoby  4 
  Celkem 20 týdně 

Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu v rozsahu 2200-2800 českých slov 
 • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov 
 • základní přehled o české historii, literatuře a kultuře 
 • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích 

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 podle SERRJ 

Modul je určen středně pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba atd.).  Studenti získají praktické znalosti a dovednosti potřebné v každodenním životě a práci (Čeština pro život). Plné zvládnutí dané úrovně obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následující studijním plánem: 

Název předmětu  Týdenní počet vyučovacích hodin 
Společný základ:   
Základy české gramatiky  6 
Komunikační a gramatická cvičení  4 
Poslech   2 
Písemné vyjadřování  2 
Konverzace a rozvoj slovní zásoby  4 
Čtení  2 
  Celkem 20 týdně 

 Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu 2800–4000 českých slov 
 • schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole 
 • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, ve škole nebo v zaměstnání