O kurzu

Základní informace 

Termín

Zimní semestr 2023/2024: 11. 9. 2023 – 15. 12. 2023

 • (rozřazovací test/pohovor 1.9.2023; přihlášení od 1. května 2023 do 25.8.2023 – v individuálních případech po domluvě i později; nástup nejpozději do 25. 9. 2023) 

Letní semestr 2023/2024: 5.2.2024 – 16.5.2024 (nástup nejpozději 19.2.2024)

 • (rozřazovací test/pohovor 29.1.2024; přihlášení od 1. prosince 2023 do 19. ledna 2024 – v individuálních případech po domluvě i později; nástup nejpozději do 19. 2. 2024) 

Rozvrh

Každý den (PO-PÁ) od 13.30 do 16.45 (časové pásmo UTC+2, od 30.10. 2023 UTC+1) 

Místo výuky

online (kombinace synchronní a asynchronní výuky) 

výuková platforma: zoom + moodle

Cena

Cena
Registrační poplatek (platba s přihláškou) 1 000 CZK

uhraďte zde

Kurzovné za semestr 41 000 CZK

uhraďte zde

Jazykové úrovně

začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2)středně pokročilí (B1) 

Studijní skupiny

max. 12 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě online rozřazovacího testu a online pohovoru) 

Počet vyučovacích hodin (VH)

270 VH za semestr, 1 VH = 45 minut  

16 VH synchronní výuky + 4 VH asynchronní výuky týdně

 

Kurzovné zahrnuje: 

 • 270 VH výuky  
  • včetně přednášky + online workshopu Jak při studiu jazyka využít český národní korpus https://www.korpus.cz/ + fonetických workshopů a individuálních fonetických lekcí
 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2, 1 pokus) a příprava na ni;
 • Elektronické studijní materiály 
 • Přístup do nejrozsáhlejší fonetické aplikace ProCzeFor;
 • Závěrečnou zkoušku;
 • Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu 

Organizační a GDPR podmínky 

Letní semestr 2023/24: v přípravě

Zimní semestr 2023/24: v přípravě, Aj verze

Zimní semestr 2021/2022: ke stažení zde

Letní semestr 2021/2022: ke stažení zde

 

Docházka:  

Povinná účast online synchronní výuce a splnění úkolů v asynchronní výuce v daném termínu.  

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do začátku synchronní lekce, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu. 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. Pokud je student neklasifikován v jednom a více kurzech, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického koordinátora programu. 

V případě 4 neomluvených absencí v synchronní výuce(1 absence = 90 minut)je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného kurzu 
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) ze všech kurzů 

 

Krátkodobé absence (1-2dny)  ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny)  -> Hlásí se administrátorovi programu 

 Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr každého semestru studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali. 

Struktura hodnocení: 

výborně  velmi dobře  dobře  nedostatečně  neklasifikován 
A  A-  B  B-  C  D  N 
100-
90 %
1 
80-
89 %
1,5 
70-
79 %
2 
60-
69 %
2,5 
50-
59 %
3 
<50 %
4 
absence >30 % 

 

 Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku (CCE) (úrovně A2, B1 a B2) 

Pozdní nástup do programu 

Do semestru se můžete připojit maximálně 4 týdny od oficiálního začátku programu (po testu a pohovoru a při dostatečné kapacitě kurzu). 

Rámcové studijní plány 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů. 

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 a A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem: 

Název předmětu  Počet vyučovacích hodin za semestr
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika)  120 
Poslech a výslovnost  24 
Čtení   24 
Písemné vyjadřování  24 
Konverzace a rozvoj slovní zásoby  48 
Fonetika 10
Korpusový workshop 2
Rozřazovací test a pohovory, závěrečný test, revize závěrečného testu, CCE 18
  Celkem 270 za semestr

Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu v rozsahu 2200-2800 českých slov 
 • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov 
 • základní přehled českých reálií (svátky a tradice, historie, bydlení, jídlo, chování)
 • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích 

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 podle SERRJ 

Modul je určen středně pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba atd.).  Studenti získají praktické znalosti a dovednosti potřebné v každodenním životě a práci (Čeština pro život). Plné zvládnutí dané úrovně obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následující studijním plánem: 

Název předmětu  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:   
Základy české gramatiky  72 
Komunikační a gramatická cvičení  48 
Poslech   24 
Písemné vyjadřování  24 
Konverzace a rozvoj slovní zásoby  48 
Čtení  24 
Fonetika 10
Korpusový workshop 2
Rozřazovací test a pohovory, závěrečný test, revize závěrečného testu, CCE 18
  Celkem 270 za semestr

 Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu 2800–4000 českých slov 
 • schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole 
 • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, ve škole nebo v zaměstnání