Docházka

Docházka: 

Docházka na výuku je povinná! 

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do konce daného dne, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu. 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. Pokud je student neklasifikován v jednom a více kurzech, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického koordinátora programu. 

V případě 4 neomluvených absencí (1 absence = 90 minut) je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného kurzu 
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) ze všech kurzů 
Krátkodobé absence (1-2dny) ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny) -> Hlásí se administrátorce programu 

 

Pozdní příjezd: 

Do semestru se můžete připojit maximálně 3 týdny od oficiálního začátku semestru. O zpoždění musíte informovat administrátora kurzu. 

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých mluvčích slovanských jazyků) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později.