Prezenční semestrální kurz

Základní informace 

 

Termín 

 • zimní semestr: září – leden
 • letní semestr I. varianta: únor – červen
 • letní semestr II. varianta: leden – červen

Studenti, kteří absolvují zimní semestr a II. variantu letního semestru budou lépe připraveni na požadovanou úroveň při vstupu na vysoké školy.

Nástup do kurzu je možný v září, lednu nebo v únoru.

Rozvrh

každý den od 9.00 do 12.10 (vzorový rozvrh)

Místo výuky 

V učebnách Filozofické fakulty UK v centru Prahy:

 • Na Příkopě 584/29, Praha 1
 • Celetná 20, Praha 1
 • nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Cena

Noví studenti Pokračující studenti
Nevratný registrační poplatek (splatný s přihláškou)  4 000 CZK
Kurzovné za zimní semestr 36 000 CZK  36 000 CZK
Kurzovné ze letní semestr (I. varianta – 12 týdnů) 36 000 CZK 33 000 CZK
Kurzovné za letní semestr (II. varianta – 17 týdnů) 49 500 CZK 46 500 CZK

 

 • Kurzovné je splatné ke dní zahájení semestru

Jazykové úrovně

začátečníci (A1) – pokročilí (B2); skupinu začátečníků otevíráme každý semestr

Studijní skupiny

max. 15 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

zimní semestr 240 VH + letní semestr 240 VH (I. varianta, 12 týdnů); 1 VH = 45 minut
zimní semestr 240 VH + letní semestr 330 VH (II. varianta, 17 týdnů); 1 VH = 45 minut

Kurzovné zahrnuje: 

 • 240 VH anebo 330 VH pravidelné výuky
 • Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2) včetně přípravy (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce)
 • Volitelné semináře (fonetika = výslovnost pro všechny úrovně, České reálie, Český film — od úrovně B1 při celkově vyšším počtu frekventantů v kurzech)
 • Učební materiály
 • Individuální konzultace s pedagogy
 • Úvodní orientační týden (registrace, prohlídka fakultní knihovny, vystavení fakultního průkazu, přístup k univerzitní wifi, úvodní jazykový kurz a fonetická přednáška)
 • Kulturní akce (celodenní výlet po České republice, komentované procházky Prahou v češtině i v angličtině, návštěvy muzeí, divadel …)
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Slavnostní zakončení semestru

Docházka: 

Docházka na výuku je povinná! 

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do konce daného dne, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu. 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. Pokud je student neklasifikován v jednom a více kurzech, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického koordinátora programu. 

V případě 4 neomluvených absencí (1 absence = 90 minut) je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného kurzu 
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) ze všech kurzů 
Krátkodobé absence (1-2dny) ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny) -> Hlásí se administrátorce programu 

 

 Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr každého semestru studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali. 

Struktura hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100–90 % 80–89 % 70–79 % 60–69 % 50–59 %  <50 % absence >30 %

 

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku s licencí ALTE (úrovně A2, B1 a B2) 

Pozdní příjezd:  

Do semestru se můžete připojit maximálně 3 týdny od oficiálního začátku semestru. O zpoždění musíte informovat administrátora kurzu. 

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých mluvčích slovanských jazyků) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později. 

Rámcové studijní plány 

 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů. 

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem: 

Název kurzu   Počet vyučovacích hodin za semestr
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace)  120 
Poslech a výslovnost  24 
Čtení a konverzace  48 
Ústní a písemné vyjadřování  24 
Rozvoj slovní zásoby  24 
  Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu v rozsahu 2200-2800 českých slov 
 • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov 
 • základní přehled o české historii, literatuře a kultuře 
 • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích 

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 až B2 podle SERRJ 

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba atd.). Studenti mají také povinně volitelné předměty – vybrat si mohou podle svého budoucího zaměření přípravu pro humanitní a společenské vědy (Česká kultura) nebo obecněji zaměřené semináře akademické češtiny (Čeština pro studium). Ostatní studenti získají praktické znalosti a dovednosti potřebné v každodenním životě a práci (Čeština pro život). Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následující studijním plánem: 

Název kurzu  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:   
Mluvnická a komunikační cvičení 48 
Gramatická cvičení  24
Morfologicko-syntaktická cvičení 24 
Čtení, poslech, rozvoj slovníku 24
Písemné vyjadřování  24 
Konverzace a rozvoj slovní zásoby  24 
České reálie 24
Kapitoly z českých dějin a kultury 24
Četba autentických textů 24
Celkem 240 za semestr
Volitelné předměty (student si zvolí 1 téma)   
Česká kultura (literatura, film, reálie)  20
Čeština pro život (kreativní psaní, čeština doma a v práci)  20 
Čeština pro studium (akademické psaní, prezentační dovednosti)  20 

 Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu 2800–4000 českých slov 
 • velmi dobrou znalost české historie, literatury a kultury a schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole 
 • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, ve škole nebo v zaměstnání 

 

Úvod > Prezenční semestrální kurz