Prezenční semestrální kurz

Základní informace 

 

Termín 

 • zimní semestr 2022/23: 1. září – 31. leden
 • letní semestr 2022/23: 1. únor – 30. červen
 • zimní semestr 2023/24: 1. září – 19. leden
 • letní semestr 2023/24: 20. leden – 30. červen

Nástup do kurzu je možný v září, nebo v lednu/únoru.

Rozvrh

každý den od 9.00 do 12.10 (vzorový rozvrh)

Místo výuky 

V učebnách Filozofické fakulty UK v centru Prahy:

 • Na Příkopě 584/29, Praha 1
 • Celetná 20, Praha 1
 • nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Cena

Noví studenti Pokračující studenti
Nevratný registrační poplatek (splatný s přihláškou, platný na celý akademický rok)  4 000 CZK
Kurzovné za zimní semestr 2022/23 39 000 CZK  39 000 CZK
Kurzovné ze letní semestr 2022/23 39 000 CZK 36 000 CZK + odpuštěný registrační poplatek
Kurzovné za zimní semestr 2023/24 41 000 CZK 41 000 CZK
Kurzovné za letní semestr 2023/24 47 000 CZK pokračující 2.semestr: sleva 1.000 CZK + odpuštěný registrační poplatek

pokračující 3. semestr: sleva 2.000 CZK + odpuštěný registrační poplatek

 

 • Kurzovné je splatné ke dní zahájení semestru

Jazykové úrovně

začátečníci (A1) – pokročilí (B2); skupinu začátečníků otevíráme každý semestr

Studijní skupiny

max. 15 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

zimní semestr 300 VH (14 týdnů) + letní semestr 380 VH (18 týdnů); 1 VH = 45 minut

Kurzovné zahrnuje: 

 • 300 VH pravidelné výuky v ZS, 380 pravidelné výuky v LS
 • Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2) včetně přípravy (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce)
 • Volitelné semináře (fonetika = výslovnost pro všechny úrovně; České reálie, Český film — od úrovně B2 při celkově vyšším počtu frekventantů v kurzech)
 • Učební materiály
 • Individuální konzultace s pedagogy
 • Úvodní orientační týden (registrace, vystavení fakultního průkazu, přístup k univerzitní wifi, úvodní jazykový kurz a fonetická přednáška)
 • Přístup do nejrozsáhlejší fonetické aplikace pro češtinu ProCzeFor
 • Bezplatný přístup do knihovny FF UK
 • Závěrečná zkouška
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Slavnostní zakončení semestru

Docházka: 

Docházka na výuku je povinná! 

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do konce daného dne, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu. 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. Pokud je student neklasifikován v jednom a více kurzech, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického koordinátora programu. 

V případě 4 neomluvených absencí (1 absence = 90 minut) je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného kurzu 
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) ze všech kurzů 
Krátkodobé absence (1-2dny) ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny) -> Hlásí se administrátorce programu 

 

 Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr každého semestru studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali. 

Struktura hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100–90 % 80–89 % 70–79 % 60–69 % 50–59 %  <50 % absence >30 %

 

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku s licencí ALTE (úrovně A2, B1 a B2) 

Pozdní příjezd:  

Do semestru se můžete připojit maximálně 3 týdny od oficiálního začátku semestru. O zpoždění musíte informovat administrátora kurzu. 

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých mluvčích slovanských jazyků) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později. 

Rámcové studijní plány 

 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů. 

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem: 

Název kurzu   Počet vyučovacích hodin za semestr
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace)  120 
Poslech a výslovnost  24 
Čtení a konverzace  48 
Ústní a písemné vyjadřování  24 
Rozvoj slovní zásoby  24 
  Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat: 

 • slovní zásobu v rozsahu 2200-2800 českých slov 
 • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov 
 • základní přehled o české historii, literatuře a kultuře 
 • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích 

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 až B2 podle SERRJ 

V akademickém roce 2021/22 není B2 modul nabízen.

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba, české reálie, kapitoly z českých dějin a kultury atd.). V modulu B1 studenti mají v rámci jazykového kurzu kromě hodin gramatiky i jiné disciplíny (např. české reálie, kulturu apod.) – tyto oblasti vždy těsně souvisí s tematickým rámcem programu, který je detailně rozpracován v sylabech.

Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu ČS B1  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:
Jazykový kurz (gramatika, konverzace, reálie apod.) 120
Poslech a výslovnost 24
Ústní a písemné vyjadřování 24
Slovní zásoba a pravopis 24
Četba a slovní zásoba 24
Četba a konverzace 24
Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat:

 • slovní zásobu (1800–3000 českých slov)
 • rámcový přehled o českých reáliích a zvycích, o české kultuře a hlavních historických meznících ČR
 • schopnost obstojně se domluvit v různých komunikačních situacích – v rodině, ve škole, na úřadu nebo v zaměstnání

 

Název kurzu ČS B2  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:
Mluvnická a komunikační cvičení 48
Gramatická cvičení 24
Morfologicko-syntaktická cvičení 24
Čtení, poslech, rozvoj slovníku 24
Četba autentických textů 24
Písemné vyjadřování 24
Slovní zásoba a pravopis 24
České reálie 24
Kapitoly z českých dějin a kultury 24
Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat:

 • slovní zásobu (2800–4000 českých slov)
 • velmi dobrou znalost české historie, literatury a kultury a schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole
 • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, na univerzitě nebo v zaměstnání

Všichni studenti mají nad rámec základního modulu během semestru fonetické konzultace a nácvik výslovnosti šitý na míru.

Úvod > Prezenční semestrální kurz